PVM SĄSKAITOS-FAKTŪROS REKVIZITAI
PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data
Serija, numeris
Prekių, paslaugų tiekėjo rekvizitai:

 • Įmonės pavadinimas (arba vardas, pavardė, jei tiekėjas fizinis asmuo).
 • Buveinės adresas (arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, jei tiekėjas fizinis asmuo).
 • PVM kodas.
Prekių, paslaugų pirkėjo rekvizitai:

 • Įmonės pavadinimas (arba vardas, pavardė, jei tiekėjas fizinis asmuo).
 • Buveinės adresas (arba nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, jei tiekėjas fizinis asmuo).
 • PVM kodas (jei jį turi).
Tiekiamų prekių, arba teikiamų paslaugų būtini įrašai:

 • Prekės, paslaugos pavadinimas.
 • Prekės, paslaugos vieneto kaina (be PVM).
 • PVM tarifas.
 • PVM suma nacionaline valiuta.
Papildomas įrašas, jei prekės neapmokestinamos PVM:

nuoroda į PVM įstatymo nuostatą, kad prekės neapmokestinamos, apmokestinamos 0 % PVM tarifu ir (arba) už jas prievolė apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti tenka pirkėjui.
PVM įstatymo 80 straipsnyje nustatyta, kad PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti tokie rekvizitai:
 • PVM sąskaitos faktūros išrašymo data; ji rašoma tuo momentu, kada sąskaita faktūra išrašoma. Svarbu atsiminti, kad PVM sąskaitos faktūros išrašymo datą draudžiama taisyti.
 • Prekių (paslaugų) pardavimo data, jeigu jie nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Jeigu PVM sąskaita faktūra įforminamas avanso gavimas, - avanso gavimo diena, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data.

  Jeigu pagal sandorio sąlygas prekės arba visos paslaugos suteiktos anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos, PVM įstatymo 14 str. 4 dalyje įtvirtintos nuostatos leidžia PVM mokėtojui pasirinkti, ar prekių tiekimo arba paslaugų tiekimo apmokęstinimo momentu laikyti avanso gavimo momentą ar prekių tiekimo arba paslaugų tiekimo momentą.

  Tuo atveju, jeigu įmonė pasirenka avansą apmokęstinti PVM ir avanso gavimo diena nesutampa su PVM sąskaitos faktūros išrašymo data, tada privaloma išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti ne tik PVM sąskaitos faktūros išrašymo datą, bet ir avanso gavimo datą.

 • PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. nebeliko reikalavimo išrašant PVM sąskaitas faktūras naudoti specialius blankus, todėl atsirado naujas reikalavimas - PVM sąskaitoje faktūroje įrašyti seriją ir numerį.

  PVM sąskaitos faktūros seriją ir numerį PVM mokėtojas gali pasirinkti savo nuožiūra, tačiau šis numeris turi būti sudarytas didėjančia tvarka ir paremtas viena ar daugiau serijų. PVM sąskaitos faktūros serija gali būti sudaroma iš raidinių ar skaitmeninių simbolių arba skaitmenų.

  PVM mokėtojas turi teisę pats pasirinkti ar PVM sąskaitoje faktūroje prie serijos (numerio) įrašyti žodį "serija" ("numeris") ar jo neįrašyti. Svarbu, kad skirtingose PVM sąskaitose faktūrose nebūtų nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

  PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti, kad tai yra PVM sąskaita faktūra, neprivaloma. Jeigu PVM mokėtojas nori tokiame dokumente rašyti dokumento pavadinimą, jis tai gali daryti savo nuožiūra.

 • Prekių tiekėjo, ar paslaugų tiekėjo PVM kodas. Prekių (paslaugų) tiekėjas, PVM mokėtojas, prekių (paslaugų) pirkėjui išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje privalo nurodyti savo PVM mokėtojo kodą.
 • Prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu LR apmokęstinamasis asmuo teikia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje, pirkėjo PVM mokėtojo kodas (jei pirkėjas registruotas PVM mokėtoju) nurodomas visais atvejais.

  Prekių (paslaugų) tiekėjas, PVM mokėtojas, prekių (paslaugų) pirkėjui išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje privalo nurodyti pirkėjo PVM mokėtojo kodą, kurį pastarasis pardavėjui nurodė įsigydamas prekes (paslaugas). Tais atvejais, kai PVM mokėtojas tiekia prekes (tiekia paslaugas) Lietuvos ūkio subjektams, jis privalo pirkėjo PVM mokėtojo kodą nurodyti visais atvejais (jeigu pirkėjas įsiregistravęs PVM mokėtoju).

  Jeigu pirkėjas yra fizinis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, tai gali būti nurodomas pirkėjo asmens kodas, bet tik pirkėjo, fizinio asmens, pageidavimu. Prekiaujant su kitomis ES valstybėmis narėmis PVM mokėtojo kodas yra labai svarbus rekvizitas ir nuo jo įrašymo (neįrašymo) į PVM sąskaitą faktūrą gali priklausyti PVM tarifas.

 • Prekių tiekėjo arba paslaugų tiekėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo). Prekių tiekėjas arba paslaugų tiekėjas PVM sąskaitoje faktūroje turi nurodyti savo pavadinimą ir buveinę.

  Jeigu prekių tiekėjas arba paslaugų tiekėjas yra fizinis asmuo, jis PVM sąskaitoje faktūroje privalo nurodyti savo vardą, pavardę ir nuolatinę gyvenamąją vietą. Tais atvejais, kai prekių tiekėjas ar paslaugų tiekėjas yra užsienio apmokęstinamasis asmuo, Lietuvoje vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę, tai jis PVM sąskaitoje faktūroje privalo nurodyti savo pavadinimą ir adresą Lietuvoje (buveinės adresą), o jeigu veikia ne per nuolatinę buveinę, tai jis PVM sąskaitoje faktūroje nurodo savo pavadinimą ir buveinės adresą savo valstybėje.

 • Prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas. Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminančioje PVM sąskaitoje faktūroje nurodomas pirkėjo (kliento) pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir prekių arba paslaugų pirkėjo nurodytas adresas.
 • Tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimas.
 • Tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM), taip pat nuolaidos, neįtrauktos į vieneto kainą. Atkereiptinas dėmesys, kad teikiamos paslaugos vieneto kaina nurodoma tik tada, kai paslaugos apimtis yra išreiškiama kiekiniais matavimo vienetais, pavyzdžiui, valandomis. Todėl jeigu pati paslauga kiekine išraiška neišreiškiama, PVM sąskaitoje faktūroje galima nurodyti tik pačios paslaugos kainą be PVM.
 • Tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė. Jeigu viena sąskaita faktūra įforminamas prekių tiekimas ir (arba) paslaugų tiekimas, kuris vadovaujantis PVM įstatymo nuostatomis yra apmokestinamas taikant skirtingus tarifus, tai būtina atskirai nurodyti taikant skirtingą tarifą apmokestinamų prekių ir (arba) paslaugų apmokęstinamąją vertę.
 • PVM tarifas (tarifai). Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) faktą įforminančioje PVM sąskaitoje faktūroje privalo būti nurodomas PVM tarifas. Jeigu prekės (paslaugos) apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą ir lengvatinį PVM tarifą (jeigu jis nustatytas), tai PVM sąskaitoje faktūroje nurodomi keli PVM tarifai.
 • PVM suma nacionaline valiuta. PVM sąskaitoje faktūroje PVM suma privalo būti nurodyta nacionaline valiuta. Šiuo metu Lietuvoje nacionalinė valiuta yra litas, todėl PVM suma pirvalo būti nurodoma litais. Jeigu prekių (paslaugų) pirkėjas reikalauja PVM sąskaitoje faktūroje PVM sumą nurodyti kita valiuta, pavyzdžiui, eurais, ją galima pateikti kaip papildomą informaciją. Apmokestinamoji vertė ir kitos sumos gali būti nudodytos ir kitomis valiutomis.
 • Kai įforminamas prekių ir (arba) paslaugų, kurios neapmokestinamos, apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą arba už kurias prievolė apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui), tiekimas (teikimas), - nuoroda į atitinkamą PVM įstatymo arba Direktyvos 2006/112/EB nuostatą arba bet kokią kitą nuorodą, kad prekės (paslaugos) neapmokestinamos, apmokestinamos 0 proc. PVM tarifą ir (arba) už jas prievolė apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui). Šis rekvizitas PVM sąskaitoje faktūroje nurodomas prekių (paslaugų) pardavėjo nuožiūra. Sąskaitą išrašantis asmuo gali pasirinkti PVM sąskaitoje faktūroje pateikti nuorodą į PVM įstatymo straipsnį ar Direktyvos 2006/112/EB straipsnį arba tiesiog įrašyti atitinkamą sakinį iš PVM įstatymo arba Direktyvos 2006/112/EB.