ĮPRASTA IR ELEKTRONINĖ PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA
PVM sąskaita-faktūra – tai laisvos formos rašytinis ar elektroninis dokumentas, kuriuo forminamas prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas bei avanso gavimas (su tam tikromis išimtimis).

Įprasta sąskaita-faktūra išrašoma įskaitomai laisvos formos popieriniame blanke įrašant reikalaujamus PVM sąskaitos-faktūros rekvizitus (smulkiau žr. PVM sąskaitos-faktūros rekvizitai.).

PVM sąskaitą faktūrą išrašant elektroninėmis priemonėmis turi būti išankstinis susitarimas išreikštas konkliudentiniais veiksmais (pirkėjai priėmė prekes, paslaugas, sumokėjo už jas ir pan.) arba raštu su pirkėju, taip pat PVM sąskaita faktūra turi atitikti reikalavimus, nustatytus Elektroninėmis priemonėmis išrašomų ir/ar gaunamų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų naudojimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-82 (Žin., 2004, Nr. 75-2618). Taisyklėse nurodyta, kad išrašytas ir gautas elektronines PVM sąskaitas-faktūras reikia saugoti elektroninėmis priemonėmis ir šių elektroninių PVM sąskaitų-faktūrų neprivaloma išspausdinti popieriuje. Per visą išrašytų ir gautų eletroninių PVM sąskaitų-faktūrų saugojimo laikotarpį įmonės privalo užtikrinti šių sąskaitų-faktūrų klimės autentiškumą ir turinio vientisumą (sąskaitų turinys per visą saugojimo laiką turi išlikti įskaitomas ir nepakeistas; kartu su sąskaitomis turi būti saugomi jų siuntėjo ir gavėjo rekvizitai, išrašymo, siuntimo, gavimo datos).

Svarbu: PVM sąskaita faktūra išrašyta ant įprastinio PVM mokėtojo blanko ir persiųtas jos elektroninis variantas (pvz., PDF failo formatu) elektroniniu paštu ar paskelbtas įmonės sukurtoje savitarnos sistemoje, nėra laikoma, kad PVM sąskaita faktūra yra išrašyta elektroninėmis priemonėmis.

Elektroniniu paštu gauta PVM sąskaita faktūra nelaikoma išrašyta elektroninėmis priemonėmis, todėl tokią gautą PVM sąskaitą faktūrą reikia atsispausdinti.